Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan:

Algemene Voorwaarden deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Diensten 1 van de door Creatieve-Vacatures  aangeboden diensten, zoals onder meer het online plaatsen van vacatures, al dan niet voorzien van video’s en/of fotoclips, alsmede het verkrijgen van toegang c.q. inzage te krijgen in de door Creatieve-Vacatures  aangelegde CV-database en alle andere diensten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Creatieve-Vacatures  en Opdrachtgever.

Gebruiker De Werkzoekende, de Opdrachtgever en elk overig natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van (de Diensten van Creatieve-Vacatures  zoals aangeboden op) de Site.

Creatieve-Vacatures is een onderdeel van Online Galerij BV, de gebruiker van de Algemene Voorwaarden op www.creatieve-vacatures.nl, gevestigd aan de Schoolstraat 1 te Voorburg, ingeschreven onder KvK-nummer 52597156.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een Overeenkomst wordt gesloten en/of die van de Diensten van Creatieve-Vacatures l gebruik maakt zoals onder meer aangeboden op de Site.

Overeenkomst de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Creatieve-Vacatures op grond waarvan Dienst(en) aan Opdrachtgever ter beschikking stelt.

Site de portal via welke Creatieve-Vacatures diensten aanbiedt en welke toegankelijk is via www.creatieve-vacatures.nl.

Werkzoekende

De natuurlijke persoon die haar CV online plaatst en/of anderszins van de Diensten van Creatieve-Vacatures gebruik maakt zoals aangeboden op de Site.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Site door Gebruikers, het verlenen van Diensten door Creatieve-Vacatures aan haar Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger, al dan niet vastgelegd in aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten van Creatieve-Vacatures of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen Creatieve-Vacatures en haar Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger.

2.2. Eventuele door Gebruiker voorgestelde afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via elektronische weg door Creatieve-Vacatures en Gebruiker zijn overeengekomen.

2.3. Creatieve-Vacatures heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker stemt reeds nu voor alsdan in met dergelijke wijzigingen en aanvullingen.[vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color=” thickness=’3′ up=” down=”]

2.4. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

2.5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Creatieve-Vacatures en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden.

2.6. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Creatieve-Vacatures zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.7. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

ARTIKEL 3 OFFERTES/OVEREENKOMST

3.1. Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van Creatieve-Vacatures zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Opdrachten van Opdrachtgever binden Creatieve-Vacatures pas nadat de opdracht door Creatieve-Vacatures per e-mail is bevestigd, dan wel nadat Creatieve-Vacatures kenbaar heeft gemaakt dat zij met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

ARTIKEL 4 POSITIE CREATIEVE-VACATURES

De Site probeert werkzoekenden en werkgevers/intermediairs tot elkaar te brengen. Creatieve-Vacatures is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt tussen dergelijke partijen door gebruikmaking van de Site.

ARTIKEL 5 GEGEVENS/INLOGACCOUNT OPDRACHTGEVER

5.1. Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Creatieve-Vacatures dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert Opdrachtgever dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de Site en de Diensten af te nemen.

5.2. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist, volledig en actueel is en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van Creatieve-Vacatures Opdrachtgever mag uitsluitend daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacatures plaatsen op de Site. Opdrachtgever mag niet in de geplaatste vacature verwijzen naar andere vacatures die niet vermeld staan op de Site. Door het plaatsen van de vacature en/of bedrijfsinformatie geeft Opdrachtgever Creatieve-Vacatures toestemming deze gegevens op de Site te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.

5.3. Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

5.4. Creatieve-Vacatures behoudt zich het recht voor (de teksten van) vacatures en/of bedrijfsinformatie (waaronder mede begrepen foto- en/of videomateriaal) in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Site indien dit naar het oordeel van Creatieve-Vacatures noodzakelijk is, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding en/of restitutie. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:

 • De vacature en/of bedrijfsinformatie is onjuist, onvolledig, niet actueel, niet bestaand en/of niet concreet;
 • Opdrachtgever heeft een CV op de Site geplaatst;
 • de vacature bevat een verwijzing naar andere – niet op de Site vermelde -vacatures;
 • de vacature en/of bedrijfsinformatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of is anderszins onrechtmatig jegens derden;
 • de vacature en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Reclame Code;

5.5. De door Creatieve-Vacatures verstrekte inloggegevens zijn Opdrachtgever-gebonden en niet overdraagbaar. Evenwel mag een inlogaccount binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever vrij worden gebruikt. Het is technisch niet mogelijk gelijktijdig met meerdere personen gebruik te maken van 1 inlogaccount.

5.6. Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de door Creatieve-Vacatures verstrekte inloggegevens.

5.7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om CV’s plaatsen op de Site.

5.8. De door Creatieve-Vacatures gehanteerde voorwaarden zijn van toepassing op vacatures ongeacht of deze handmatig worden geplaatst danwel geautomatiseerd worden aangeleverd.

ARTIKEL 6 GEGEVENS WERKZOEKENDE

6.1. Indien Werkzoekende gebruik wenst te maken van de Site, dient Werkzoekende ervoor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adres en woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn CV volledig, juist en actueel zijn. De door Werkzoekende in zijn CV verstrekte informatie dient relevant te zijn en overeen te stemmen met de doelstelling van de Site. Daarnaast garandeert Werkzoekende dat hij (wettelijk) bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de Site.

6.2. Creatieve-Vacatures behoudt zich het recht voor de teksten van de geplaatste CV’s in te korten of te wijzigen. Creatieve-Vacatures behoudt zich tevens het recht voor om CV’s te verwijderen van de Site in geval de inhoud van de CV inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

ARTIKEL 7 REIKWIJDTE GEBRUIKSRECHT TOT INZAGE CV- EN VACATUREDATABASE

7.1. Indien Opdrachtgever zich toegang c.q. inzage heeft verschaft in de door Creatieve-Vacatures aangelegde CV-database gelden de volgende leden van dit artikel.

7.2. Opdrachtgever erkent dat Creatieve-Vacatures producent is van de vacature- en CV-database in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de vacature- en CV-database.

7.3. Opdrachtgever mag de vacature- en CV-database slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers voor haar onderneming te werven, zulks enkel voorzover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.

7.4. Opdrachtgever mag databestanden uit de vacature- en/of CV-database of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopieren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Creatieve-Vacatures.

7.5. Opdrachtgever mag databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de CV-database openstaande vacature en alleen voorzover de databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.

7.6. Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Diensten van Creatieve-Vacatures. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van data, dan wel om de vacaturedatabase en CV-database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

ARTIKEL 8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Creatieve-Vacatures of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door Gebruiker is geleverd in verband met de plaatsing van een CV, vacature en/of bedrijfsinformatie.[vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color=” thickness=’3′ up=” down=”]

8.2. Het is Gebruiker niet toegestaan de Site of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creatieve-Vacatures, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Creatieve-Vacatures, een substantieel gedeelte van de inhoud van de vacaturedatabank en de CV-database op te vragen en te hergebruiken, te downloaden naar een eigen database of computersysteem en/of niet-wezenlijke delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieren die Gebruiker van (een gedeelte van) de Site maakt – voor zover toegestaan – dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms)rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

ARTIKEL 9 SPAM/HARVESTEN/NIEUWSBRIEF

9.1. Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, e-mailadressen van Werkzoekenden en Opdrachtgevers, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete, openstaande en passende vacature. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

 • Het (ongevraagd) organiseren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met werkzoekende(n), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete vacature;
 • het (ongevraagd) organiseren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met een werkgever/intermediair, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een vacature;
 • iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
 • e-mailadressen van Opdrachtgevers en/of Werkzoekenden te verzamelen om welke reden dan ook.

9.2. Indien Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt Gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als 1 gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van Creatieve-Vacatures om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

9.3. Door een account aan te maken bij Creatieve-Vacatures, verleent u aan Creatieve-Vacatures en Deux Media toestemming om contact met u op te nemen, onder andere, maar niet beperkt tot communicatie via e-mail en telefoon. Tevens kan Creatieve-Vacatures / Deux Media ervoor kiezen om de benadering via een derde partij te laten lopen. U kunt onder andere, maar niet uitsluitend, benaderd worden voor:

 • Transactionele mails (bevestig uw account, nieuwe sollicitatie, etc.);
 • nieuws over Creatieve-Vacatures / Online Gallery;
 • informatie, nieuws en/of aanbiedingen m.b.t. werving & selectie in de breedste zin des woords, al dan niet van derden;
 • informatie, nieuws en/of aanbiedingen die Creatieve-Vacatures / Deux Media relevant acht, in de breedste zin des woords

ARTIKEL 10 UITSLUITING

Creatieve-Vacatures behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Site en de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden indien Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de netiquette die Gebruiker op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van Creatieve-Vacatures om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen. Bedragen die Creatieve-Vacatures voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 11 GEHEIMHOUDING

Opdrachtgever erkent dat zij in het kader van deze overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van Werkzoekenden en/of Creatieve-Vacatures. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende Werkzoekende of Creatieve-Vacatures. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de CV-database.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Creatieve-Vacatures gebruik maakt.

ARTIKEL 13 ONDERHOUD

Creatieve-Vacatures is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van (onderdelen van) de Site, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens Creatieve-Vacatures ontstaat.

ARTIKEL 14 GARANTIE

Creatieve-Vacatures heeft de inhoud van de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Creatieve-Vacatures garandeert echter niet:

• Dat Werkzoekende bevoegd is een eventuele overeenkomst met Opdrachtgever te sluiten;
• Dat de informatie op de Site juist, volledig en actueel is, waaronder mede verstaan de door Werkzoekenden opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de CV’s;
• dat Werkzoekende daadwerkelijk een overeenkomst met Opdrachtgever zal sluiten;
• dat de Site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
• dat de systemen van Creatieve-Vacatures vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden.

ARTIKEL 15 ONDERZOEKSPLICHT

15.1. Opdrachtgever is verplicht bij plaatsing van de vacatures en/of bedrijfsinformatie te onderzoeken of deze gegevens beantwoorden aan de Overeenkomst. Indien dit niet het geval is heeft Opdrachtgever de verplichting om eventuele klachten gemotiveerd per e-mail binnen 8 dagen na de plaatsing van de betreffende vacature en/of bedrijfsinformatie te zenden aan het adres info [at] Creatieve-Vacatures [punt] nl.

15.2. Beantwoordt de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie niet aan de Overeenkomst, dan is Creatieve-Vacatures ter harer keuze slechts gehouden tot herstel c.q. wijziging van de (tekst van de) advertentie en/of bedrijfsinformatie of vervanging van de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie.

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID

16.1. De totale aansprakelijkheid van Creatieve-Vacatures voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever voor de betreffende Overeenkomst heeft betaald aan Creatieve-Vacatures.

16.2. Creatieve-Vacatures is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

16.3. Creatieve-Vacatures sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Site en/of de Diensten door Gebruiker. Meer in het bijzonder zal Creatieve-Vacatures in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

handelingen door Opdrachtgever verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de Site geplaatste informatie; de onmogelijkheid (delen van) de Site, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot fotoclips en/of video’s, te gebruiken; het feit dat de bepaalde informatie op de Site onjuist, onvolledig of niet actueel is; en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Creatieve-Vacatures, waaronder de Site, door een derde.

16.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade zijn niet van toepassing in gevallen waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Creatieve-Vacatures of haar ondergeschikten.

ARTIKEL 17 VRIJWARING

Gebruiker vrijwaart Creatieve-Vacatures volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van de Site of met door hem geplaatste CV’s, vacatures en/of bedrijfsinformatie op de Site, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende CV, vacature en/of bedrijfsinformatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

ARTIKEL 18 VERWIJZINGEN

De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Creatieve-Vacatures heeft geen zeggenschap over deze websites. Creatieve-Vacatures is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

ARTIKEL 19 BEVEILIGING

Creatieve-Vacatures spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Creatieve-Vacatures legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

ARTIKEL 20 BETALINGSVOORWAARDEN

20.1. Opdrachtgever dient, het voor de Diensten verschuldigde bedrag te betalen volgens de op de Site, dan wel de op de factuur, aangegeven wijze binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

20.2. Alle prijzen op de Site en factuur zijn exclusief BTW.

20.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Creatieve-Vacatures gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief. Deze rente is Opdrachtgever enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling. Daarnaast is Creatieve-Vacatures gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan de betreffende betalingsverplichting heeft voldaan.

20.4. Indien Creatieve-Vacatures genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door de betreffende Opdrachtgever aan Creatieve-Vacatures worden vergoed.

ARTIKEL 21 ZEKERHEID

21.1. Indien er goede redenen zijn te twijfelen aan het feit dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Creatieve-Vacatures zekerheid te stellen in de door Creatieve-Vacatures gewenste vorm.

21.2. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen voldoet aan het verzoek genoemd in het voorgaande lid, is Creatieve-Vacatures gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan het verzoek heeft voldaan.

ARTIKEL 22 DUUR EN (TUSSENTIJDSE) BEINDIGING

22.1. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, m.u.v. de gevallen genoemd in art. 22.2 en 22.4.

22.2. Elk der partijen heeft tevens het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst.

22.3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in art.21.2 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Creatieve-Vacatures ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

22.4. Ingeval 1 van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

ARTIKEL 23 DIVERSEN

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Creatieve-Vacatures aangepast worden. Creatieve-Vacatures adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Indien en voor zover enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Creatieve-Vacatures zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.